[:en]Dying without dignity*[:ro]Murind fără demnitate*[:]

[:en]This report for the Parliament of the UK, available on line and already published in 2014, may be seen as a confirmation that the Gosport Inquiry Report is not a ‘technological’ incident, but part of a wider problem in health care, and more especially in the quality of end of life care. The report is based on various case studies and mentions 6 main concerns:

Not recognising that people are dying, and not responding to their needs. Without recognising these needs care cannot be planned or co-ordinated, which means more crises and distress for the person and their family and carers.

Poor symptom control, which may imply that one is dying in pain or in an agitated state because their symptoms have been ineffectively or poorly managed.

Poor communication is a major problem. It happens when healthcare professionals do not have open and honest conversations with family members and carers that are necessary for them to understand the severity of the situation, and the subsequent choices they will have to make.

– Inadequate out-of-hours services.

– Poor care planning, which may lead to the lack of co-ordinated care.

– Delays in diagnosis and referrals for treatment, which may give people no chance to plan their final wishes.

The report concludes that the findings provide further evidence in support of former findings of the House of Commons Health Select Committee report, i.e. ‘the need for more access to palliative care services; improved resources for support in the community; and better leadership’.

*Investigations by the Parliamentary and Health Service Ombudsman into complaints about end of life care. (https://www.ombudsman.org.uk/publications/dying-without-dignity-0)

Vezi PDF | See PDF[:ro]Acest raport pentru Parlamentul Marii Britanii, disponibil on-line și deja publicat în 2014, poate fi văzut ca o confirmare a faptului că Raportul de anchetă Gosport nu este un incident „tehnologic”, ci o parte a unei probleme mai largi în îngrijirea sănătății și, mai ales, în calitatea îngrijirii la sfârșitul vieții. Raportul se bazează pe diverse studii de caz și menționează 6 preocupări principale:

Necunoscând că oamenii mor și nerăspunzând nevoilor lor. Fără a recunoaște aceste nevoi, îngrijirea nu poate fi planificată sau coordonată, ceea ce înseamnă mai multe momente critice și suferințe pentru persoană, familie și îngrijitori.

Control slab al simptomelor, ceea ce poate presupune că se poate muri în durere sau într-o stare agitată, deoarece controlul simptomelor nu au fost eficient sau prost gestionat.

– Comunicarea deficitară este o problemă majoră. Se întâmplă atunci când profesioniștii din domeniul sănătății nu au conversații deschise și oneste cu membrii familiei și îngrijitorii care sunt necesare pentru a înțelege gravitatea situației și alegerile ulterioare pe care le vor trebui să le facă.

– Servicii necorespunzătoare în afara programului.

– Planificarea defectuoasă a îngrijirii, ceea ce poate duce la lipsa îngrijirii coordonate.

– Întârzierile la punerea diagnosticului și la trimiterile pentru tratament, ceea ce le poate oferi oamenilor nicio șansă în a-și planifica dorințele finale.

Raportul concluzionează că rezultatele furnizează dovezi suplimentare în sprijinul descoperirilor anterioare ale raportului the House of Commons Health Select Committee, adică „necesitatea unui acces mai mare la serviciile de îngrijire paliativă; resurse îmbunătățite pentru sprijin în comunitate; și o mai bună conducere”.

*Investigations by the Parliamentary and Health Service Ombudsman into complaints about end of life care. (https://www.ombudsman.org.uk/publications/dying-without-dignity-0)

Vezi PDF | See PDF[:]