1. Interdisciplinarity in Palliative Care: Difficult to Implement in
  Routine Practice?
  Daniela Moșoiu1,2
  1Universitatea Transilvania Brașov, România
  2Fundația HOSPICE Casa Speranței, Brașov, România
  __________________________________________________________________________________________________
  Palliative care has set the high standard of impeccable
  assessment and management of suffering in all four
  dimensions: physical, emotional social and spiritual. To do this
  one of the principles of palliative care states that an
  interdisciplinary team is needed. There is a recognition that
  inter and multidisciplinary teams have different characteristics
  and for palliative care, interdisciplinarity is wanted.
  The multidisciplinary team is composed of individuals of
  several disciplines who work independently to do their
  assessments and interventions. In order to maximize the care
  offered to the patient, multidisciplinary teams need to have a
  formal way of communicating between various professionals in
  the team, like case reports or other structured way of
  communication. For busy health care settings this
  communication might be skipped and care for patient might be
  fragmented as a result.
  In contrast interdisciplinary teams integrate separate
  disciplines into the consultation from assessment to diagnosis,
  care plans and intervention, all done jointly with the patient and
  the family members. The interaction and learning between
  disciplines are, as result, encouraged. More complex
  personalized and holistic care is provided for the patients and
  their families and this type of work environment enables growth
  of team members. For this type of teams to flourish a
  collaborative non-hierarchical team work approach needs to be
  put into practice with support and voice offered also to the
  quitter and less experienced members of the team and with
  well-defined and respectful communication within the team.
  The palliative care team has to have in its composition in order
  to address physical, social, psycho-emotional and spiritual
  representatives of multiple disciplines: medical, nursing, social
  workers, therapist, priest/ spiritual counsellor, volunteers and
  many more.
  For countries in central and eastern Europe where palliative
  care is not well established yet, and intense work is done to
  integrate it into routine health care, there might be, apart of
  financial reason, many more obstacles in properly
  implementing the palliative care philosophy with
  interdisciplinary work being a core principle.
  Split between Medical and Social Care
  Throughout Europe palliative care is recognized either as a
  medical specialty or a sub-specialty. This brings a recognition
  in the field, but is it really encouraging cooperation between
  social and medical services who, for palliative care patients,
  need to closely work together?
  Many countries in Eastern and central Europe have separate
  ministries for social welfare and healthcare. As result
  independent and sometimes divergent guidelines and policies
  are issued concerning palliative care. For example, in
  Romania, hospice term is used differently for the social welfare
  and medical world, with different standards of accreditation of
  services, that put an extra pressure on the palliative care
  providers in terms of paperwork needed to show compliance.
  Nursing as a self-standing discipline
  Nurses’ education at university level enables them to achieve
  a complex set of competencies in various field of patient care
  that ideally, they should implement autonomously in the
  practice. Some examples for palliative care competencies are
  empathic communication, communication in challenging
  situations, symptom assessment, terminal care and so on.
  Countries from Eastern and Central Europe have a strong
  hierarchical health care system with doctors placed on the top
  of the hierarchical leader. Teams are operating more vertical
  than horizontally and the competencies of nurses although
  taught in medical schools are not enacted in practice. Work
  routines are created in day-to-day practice where nurses serve
  more like doctor assistant. When palliative enters into the
  routine national health care system, this traditional way of work
  might become an unacknowledged barrier for smooth
  interdisciplinary work.
  Consequences
  In pioneering phase, models strongly adhering to palliative
  care principals are developed. The integration of this models
  in routine care is challenging regardless of all central regulated
  mechanism like quality management system with requirements
  of integrated nursing plans and intervention, psychological and
  spiritual care as the main barrier is at deeply rooted
  behaviours.
  Vol 16 / Nr. 3 / Iulie 2023 https://www.paliatia.eu
  ISSN 1844 – 7058 4 Fundația HOSPICE Casa Speranței
  Interdisciplinaritatea în îngrijirea
  paliativă: Dificil de implementat
  în practica de rutină?
  Îngrijirea paliativă a stabilit standardul înalt de evaluare și
  gestionare impecabilă a suferinței în toate cele patru
  dimensiuni: fizică, emoțională, socială și spirituală. Pentru a
  face acest lucru, un principiu al îngrijirii paliative prevede că
  este nevoie de o echipă interdisciplinară. Există o
  recunoaștere a faptului că echipele inter și multidisciplinare au
  caracteristici diferite, iar pentru îngrijirea paliativă se dorește
  interdisciplinaritate.
  Echipa multidisciplinară este compusă din persoane din mai
  multe discipline care lucrează independent pentru a face
  evaluările și intervențiile. Pentru a maximiza îngrijirea oferită
  pacientului, echipele multidisciplinare trebuie să aibă o
  modalitate formală de comunicare între diferiții profesioniști din
  cadrul echipei, cum ar fi rapoartele de caz sau alte modalități
  structurate de comunicare. În serviciile de sănătate supra
  solicitate, această comunicare ar putea fi omisă, iar îngrijirea
  pacientului ar putea fi, ca urmare, fragmentată.
  În schimb, echipele interdisciplinare integrează discipline
  separate în cadrul consultului, de la evaluare la diagnostic,
  planuri de îngrijire și intervenție, toate acestea fiind realizate
  împreună cu pacientul și membrii familiei. Interacțiunea și
  învățarea între discipline este ca urmare încurajată. Se oferă
  pacienților și familiilor acestora o îngrijire mai complexă,
  personalizată și holistică, iar acest tip de mediu de lucru
  permite creșterea profesională a membrilor echipei. Pentru ca
  acest tip de echipe să prospere, trebuie pusă în practică o
  abordare de lucru în echipă colaborativă și neierarhică, cu
  sprijin și voce oferite și membrilor mai tăcuți și mai puțin
  experimentați ai echipei, și cu o comunicare bine definită și
  respectuoasă în cadrul echipei.
  Echipa de îngrijiri paliative trebuie să aibă în componența sa,
  pentru a aborda aspectele fizice, sociale, psiho-emoționale și
  spirituale, reprezentanți ai mai multor discipline: medici,
  asistenți medicali, asistenți sociali, terapeuți, preoți/consilieri
  spirituali, voluntari și mulți alții.
  Pentru țările din Europa Centrală și de Est, în care îngrijirea
  paliativă nu are un statut bine stabilit și în care se depun
  eforturi intense pentru a o integra în asistența medicală de
  rutină, ar putea exista, în afară de motive financiare, mult mai
  multe obstacole în punerea în aplicare în mod corespunzător
  a filozofiei îngrijirii paliative, munca interdisciplinară fiind un
  principiu de bază.
  Separarea între asistența medicală și cea socială
  În întreaga Europă, îngrijirea paliativă este recunoscută fie ca
  o specialitate medicală, fie ca o sub-specialitate. Acest lucru
  aduce o recunoaștere în domeniu, dar încurajează cu adevărat
  cooperarea între serviciile sociale și medicale care, în cazul
  pacienților cu îngrijiri paliative, trebuie să colaboreze
  îndeaproape?
  Multe țări din Europa Centrală și de Est au ministere separate
  pentru asistența socială și pentru asistența medicală. Ca
  urmare, sunt emise ghiduri și politici independente ș uneori
  divergente în ceea ce privește îngrijirile paliative. De exemplu,
  în România, termenul de „hospice” este utilizat în mod diferit în
  cadrul asistenței sociale și al sistemului medical, cu standarde
  diferite de acreditare a serviciilor, care pun în discuție un
  număr mare de servicii de îngrijire paliativă.
  Nursing ca disciplină de sine stătătoare
  Educația asistentelor medicale la nivel universitar le permite să
  obțină un set complex de competențe în diverse domenii de
  îngrijire a pacienților pe care, în mod ideal, ar trebui să le pună
  în aplicare în mod autonom în practică. Câteva exemple de
  competențe în domeniul îngrijirii paliative sunt comunicarea
  empatică, comunicarea în situații dificile, evaluarea
  simptomelor, îngrijirea în fază terminală și așa mai departe.
  Țările din Europa Centrală și de Est au un sistem de asistență
  medicală puternic ierarhizat, medicii fiind plasați în vârful
  ierarhiei. Echipele funcționează mai mult pe verticală decât pe
  orizontală, iar competențele asistentelor medicale, deși
  învățate în facultate, nu sunt puse în practică. Rutinele de lucru
  create în practica de zi cu zi evidențiază faptul că asistentele
  medicale servesc mai mult ca asistente ale medicilor. Atunci
  când îngrijirea paliativă intră în rutina sistemului național de
  asistență medicală, acest mod tradițional de lucru ar putea
  deveni o barieră nerecunoscută pentru o muncă
  interdisciplinară fără probleme.
  Consecințe
  În faza de pionierat, sunt dezvoltate modele care aderă cu
  fermitate la principiile îngrijirii paliative. Integrarea acestor
  modele în îngrijirea de rutină reprezintă o provocare, indiferent
  de toate mecanismele reglementate la nivel central, cum ar fi
  sistemul de management al calității, cu cerințe privind planurile
  și intervențiile integrate de îngrijire medicală, îngrijire
  psihologică și spirituală, deoarece principala barieră se află la
  nivelul comportamentelor adânc înrădăcinate.