Instrucţiuni autori

Manuscrisele primite la redacţia revistei PALIAŢIA- Revista de Îngrijiri Paliative, sunt trimise exclusiv acesteia, devin proprietatea sa, fără să fi fost publicate anterior, iar informaţiile din manuscris au fost revizuite de toti autorii, aceştia fiind de acord cu analiza datelor şi cu toate concluziile manuscrisului. Drepturile de autor intră în proprietatea revistei, fiind interzisă re-publicarea fară acceptul scris al acesteia. Afirmaţiile făcute în articole sunt responsabilitatea exclusivă a autorilor.

Toate materialele trebuie trimise în format electronic la adresa editor@paliatia.eu

Vă rugăm să includeţi numarul de telefon şi de fax al autorului-corespondent (acel membru al colectivului de autori ce va purta întreaga corespondenţă cu revista). Scrisoarea de intenţie ce însoţeşte articolul trebuie să definească limpede semnificaţia şi caracterul unic al temei lucrării, din punctul de vedere al autorului.

În momentul în care autorii trimit un manuscris, fie că acesta este articol sau scrisoare, au raspunderea de a dezvălui relaţiile personale sau financiare care pot influenţa conţinutul lucrării respective. În scopul evitării ambiguităţii, autorii trebuie să declare explicit dacă se află sau nu într-un conflict de interese. Autorii vor proceda la exprimarea conflictului de interese pe pagina special destinată care urmează imediat dupa pagina de titlu, oferind detalii suplimentare, în cazul în care sunt necesare, într-o scrisoare care însoţeşte manuscrisul.

Autorii pot furniza numele şi adresele experţilor ce ar putea oferi o evaluare obiectivă şi bine argumentată a lucrării. De asemenea, pot fi nominalizate acele persoane care, din punctul de vedere al autorului, nu s-ar putea achita nepărtinitor de această sarcină (contraindicaţi pentru peer-review). O astfel de cerere va fi onorată.

STRUCTURA GENERALĂ A ARTICOLELOR

Lucrările, redactate integral în limba română sau engleză, trebuie structurate dupa cum urmeaza:

 • Pagina de titlu şi rezumatul includ titlul lucrării, numele şi titlurile academice ale autorilor, împreună cu apartenenţa actuală a acestora, rezumatul şi cuvintele cheie.
 • Pagina de notificare a conflictelor de interese.
 • Textul (în format Word).
 • Pagina de Mulţumiri [Acknowledgements] (se recomandă menţionarea surselor de finanţare şi a celor ce au sprijinit realizarea cercetării, toate persoanele care au contribuit la buna desfăşurare a acesteia).
 • Referinţe bibliografice trebuie redactate în stilul Vancouver – vezi exemplificarea.
 • Tabele (acestea trebuie să aibă un titlu; fiecare tabel să fie separat pe o pagină).
 • Figurile (acestea vor fi incluse într-un fişier separat; explicaţi toate simbolurile şi abrevierile utilizate). Figurile trebuie să confere claritate textului; informaţia prezentată de ele nu ar trebui să o reia pe cea din text sau din tabele. Este preferabil să fie la rezoluţie înaltă pentru a permite o reproducere de calitate. De asemenea, este de preferat să fie furnizate la dimensiunile la care se doreşte reproducerea, pentru a nu fi necesară redimensionarea. În situaţia imaginilor pretenţioase grafic, este preferabil ca autorii să trimită revistei sursele originale, prelucrarea specializată a acestora revenind redacţiei.

Pagina de titlu, rezumatul şi cuvintele cheie pentru lucrări originale/reviews, cazuri clinice, management şi comentarii/dicuţii:

 • În pagina de titlu mentionaţi numele întreg al tuturor autorilor. Enumeraţi apartenenţa tuturor autorilor şi faceti legătura dintre autor şi apartenenţă prin (a), (b), (c), plasate după numele autorilor şi inainte de afiliaţie. Includeţi şi informaţii despre bursele de cercetare, inclusiv locul unde s-a desfăşurat aceasta (oraş/ţară). Dacă lucrarea a fost sprijinită de o sponsorizare din partea unei companii, acest lucru trebuie precizat.
 • La subsolul paginii, mentionaţi: Autor-corespondent, număr de telefon, număr de fax, adresa de email şi adresa poştală.
 • Rezumatul va avea cel mult 250 de cuvinte şi se recomanda a fi structurat astfel: Obiective, Material şi Metodă, Rezultate, Concluzii . Aceste titluri vor aparea explicit în text.
 • Cuvinte cheie: maxim 5.

Lucrari originale / Reviews

 • Conţinut: cercetări (epidemiologice, studii clinice şi trialuri randomizate, analize psihometrice, survey-uri, etc.)
 • Dimensiuni: 6-10 pagini, cu 4-5 materiale ilustrative (texte, grafice sau figuri).
 • Format: introducere (starea actuală a problemei, premisele şi scopul cercetării), material şi metode, rezultate, discuţii şi concluzii (redactate sintetic şi strict referitoare la surse bibliografice relevante).
 • Bibliografia în stilul Vancouver (vezi mai jos).

Cazuri clinice

 • Conţinut: observaţii clinice de excepţie, cazuri clinice sau care pun / clarifică o problema (medicală, psihologică, socială, cultural / religioasă), care se încheie cu o confirmare, concluzie, lectii de învăţat.
 • Dimensiuni: nu mai mult de 6 pagini, cu 1-2 ilustraţii originale.
 • Bibliografie în stilul Vancouver (vezi mai jos).

Management

 • Conţinut: informatii generale de actualitate axate pe probleme teoretice şi/sau practice (subiecte cum ar fi comunicare, planificare, voluntariat, finanţare şi proiecte inovative în cadrul îngrijirilor paliative).
 • Dimensiuni: maximum 6 pagini (la nevoie, articolul poate fi împărţit pentru a fi publicat în doua numere consecutive).
 • Format: text compact cu puţine subcapitole.
 • Bibliografie în stilul Vancouver (vezi mai jos).

Comentarii, discuţii

Cititorii pot sugera subiecte pentru a fi discutate sau comentate, inclusiv de către experţi în domeniu. De asemenea ei pot trimite personal un comentariu sau un material pentru discuţie.

Colectivul de redacţie va invita, dacă este necesar, experţi care să comenteze sau să-şi expună punctele de vedere. Contribuţia fiecărui autor va fi de cel mult doua pagini. Totalul comentariilor sau discuţiilor va fi de cel mult 5 pagini.

Scrisoarea către editor

Expeditorul trebuie să anexeze şi o Scrisoare de intenţie în care să argumenteze motivele pentru care trebuie publicată scrisoarea sa. Scrisoarea către editor trebuie să poarte şi un titlu. Expeditorul trebuie să îşi menţioneze numele complet şi apartenenţa actuală. Vor fi publicate scrisorile care parvin redacţiei în intervalul de 6 luni de la publicarea în revista a articolului asupra căruia se fac respectivele comentarii, în funcţie de decizia colectivului de redacţie. Scrisoarea nu trebuie să aibă mai mult de 1 pagină redactată cu caracterele descrise mai jos.

Recenzii de carte

Cărţile care se doresc a fi recenzate vor fi trimise redactorului şef pe adresa ce poate fi găsită la Corespondenţă. Colectivul de redacţie va invita un expert independent pentru a face recenzia cărţii. Publicarea acesteia va depinde de cooperarea cu aceşti experţi independenţi.

Publicaţii noi

În atenţia redactorului şef pot fi aduse informaţii despre noi publicaţii, teze de doctorat, articole de excepţie aparute în alte publicaţii. Acestea vor fi publicate în funcţie de interesele revistei PALIAŢIA şi de spaţiul disponibil. Autorul poate face un rezumat al acestora în cel mult 200 de cuvinte pe care îl va trimite pe adresa redactorului şef; pentru adresa vezi Corespondenţa.

INSTRUCŢIUNI PENTRU REDACTARE

Autorii sunt rugaţi să respecte cu stricteţe toate recomandările care urmează, pentru a facilita munca de (tehno)redactare.

Materialele trimise pentru publicare vor fi culese în programul Word cu caractere Arial de 11, la un rand şi jumătate. Manuscrisul va fi trimis prin e-mail la adresa: editor@paliatia.eu.

Pentru a evita întârzierile şi corespondenţa inutilă, vă rugăm să aveţi în vedere următoarele:

 • Titlul cu font Arial 14, bold.
 • Folosiţi unităţile sistemului metric şi prescurtările acceptate.

Stilul Vancouver de redactare a bibliografiei

Bibliografia va fi alcătuită în stilul Vancouver. Componentele surselor, care trebuie redactate strict ca în exemplele de mai jos, pot fi:

Citări în text

Referinţele bibliografice vor fi notate în ordinea apariţiei în text cu numere între paranteze. Dacă aceeaşi sursă bibliografică este citată de mai multe ori, ea va trecută în text cu acelaşi număr ca la prima citare.

Lista surselor bibliografice

Aceasta va trebui să includă toate materialele publicate şi care au fost folosite ca sursă bibliografică în text. Bibliografia va fi scrisă în ordine numerică a apariţiei în text la sfârşitul documentului şi la fiecare sursă se va menţiona autorul(-ii), titlul şi forma în care a fost publicată. Limba folosită la editarea bibliografiei (titlul articolului, carţi, capitole, editori s.a.m.d.) va fi limba engleza.

Autori şi editori

Vor fi mentionaţi doar primii şase autori. Dacă sunt mai mult de şase autori, după ultimul din cei şase va fi adaugat ‘’şi alţii’’. Se va menţiona numele şi inţialele prenumelor şi vor fi separate prin virgule. Numele organizaţiei, autorităţii publice, etc. va fi menţionat integral. Editorii vor fi menţionaţi la fel ca şi autorii cu menţiunea că după numele lor se va adăuga editor/editori.

Titlurile

Numai prima literă a primului cuvant din titlu, numele (de persoane sau de organizaţii) şi abrevierile (cum ar fi HIV, UN, DNA etc.) vor fi scrise cu majuscule. Subtitlurile nu vor fi scrise cu majuscule. Pentru numele revistelor se vor folosi abrevierile standadizate în conformitate cu sistemul Index Medicus ce poate fi găsit la:
http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/A_abrvjt.html
http://library.caltech.edu/reference/abbreviations/

Publicaţiile

Notaţi locul publicării, editura şi anul publicării. Pentru articolele din reviste se va menţiona numărul volumului, anul publicării şi paginile. Dacă revista foloseşte numerotarea pginilor de-a lungul tuturor numerelor al fiecărui volum, se poate omite menţionarea numărului si a lunii. Ziarele vor fi menţionate cu data şi numarul paginii. Pentru articolele acceptate pentru publicare dar care încă nu au fost publicate se va mentiona ‘’in press’’.

Exemple pentru referintele bibliografice

Cărţi:

Autorul AA, Autorul BB. Titlul. Locul publicării: Editura; Anul publicării.

Carte

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Pharmacology. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2003.

Carte: ediţie nouă

Doyle D, Hanks GWC, Cherney N et al. Oxford Textbook of Palliative Medicine. 3th ed. Oxford: Oxford University Press; 2004.

Carte: cu mai mulţi autori

Field D, Clark D, Corner J, Davis C, editors. Researching Palliative Care. Buckingham Philadelphia: Open University Press; 2001.

Carte: capitol

Bolosiu HD, Man L, Rednic S. The effect of methylprednisolone pulse therapy inpolymyositis/dermatomyositis. In: Mallia C, Uitto J. Current Issues in Rheumatology and Dermatology. New York: Kulver Academic and Plenum Press; 1999. p. 349-58.

Carte: autorul este o organizatie

Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice development, 1999-2000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.

United Nations. Increasing the production and use of edible protein: feeding the expanding world population. New York: The Committee; 2000.

Articole din reviste:

Autorul AA, Autorul BB, Autorul CC. Titlul articolului. Numele revistei Anul publicării; volumul(numarul): paginile.

Articol din revistă, numerotarea paginilor de-a lungul tuturor numerelor al fiecărui volum

Dumitrescu L, Heuvel WJA van den, Heuvel – Olaroiu M van den. Experiences, knowledge and opinions on palliative care among Romanian general practitioners. Croatian Medical Journal 2005; 47:142-7.

Articol din revistă, numerotarea paginilor cu fiecare volum

Bell V. On the critique of secular ethics: an essay with Flannery O´Connor and Hannah Arendt. Theory, Culture & Society 2005;22(2):1-27.

Articol, mai mult de şase autori

Mocroft A, Ledergerber B, Katlama C, Kirk O, Reiss P, d’Arminio Monforte A et al. Decline in the AIDS and death rates in the EuroSIDA study: an observational study. Lancet 2003; 362:22-9.

Articol din reviste online

Autorul AA, Autorul BB, Autorul CC. Titlul articolului Numele revistei. Anul publicării; volumul(numarul): paginile. Available at:….(adresa de web)…..

Articol din ziar:

Cu autor, numerotat după suplimentul din ziar:

Anderberg, T. Music and chaos. Daily News. 2007 5 July;Culture:4-5.

Alte materiale:

Rapoarte de cercetare

Miyamoto D, Whittaker DH. The book publishing industry in Japan and the UK. Cambridge: ESRC Centre for Business Research; 2005. ESRC Centre for Business Research Working Paper Series, No. 309.

Materiale legislative

Din anumite puncte de vedere, citarile din materiale legislative sunt diferite de citările din alte surse. În general, menţionarea constituţiei şi a altor legi ar trebui să conţină titlu/numele legii împreună cu anul şi locul publicării.

Prezentări de la conferinţe/congrese

Dumitrescu L, Olaroiu M. Palliative care in Romania: developments legislation and questions; paper presented at the International congress on palliative care: Experiences and perspectives. Bucharest: Master Print Super Offset; 2004. p. 48.

Publicaţii de la conferinţe/congrese

Modvar E, Lødrup P, editors. Family life and human rights: papers presented at the 11th World Conference of the International Society of Family Law. Oslo: Gyldendal; 2004.

Enciclopedii şi dicţionare

Stedman’s medical dictionary. 26th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1995. Apraxia; p. 119-20.

Surse electronice

Este important de precizat unde a fost găsit documentul (de exemplu URL) şi data la care a fost accesat.

Rapoarte

Grönlund M, Pönni V. Financial Performance of Commercial Radio in Sweden: 1999-2005. Jönköping: Media Management and Transformation Centre; 2007 [accessed 2007-07-04].

Available at:….(adresa de web)…..

Website-uri

NHS Health and Social care Information centre. 2008 [accessed 21 May 2008]. Available at:….(adresa de web)…..

CORESPONDENŢA

Orice corespondenţă adresată revistei poate fi trimisa prin e-mail sau expediată prin poştă la adresa fizică a redacţiei. Acestea sunt:

Email: editor@paliatia.eu

Adresa poştală:
Dr Marinela van den Heuvel-Olăroiu
Str Teleajenului Nr 33
Craiova, 200361, Jud Dolj
România