MyPath puts cancer patients’ needs and values at the forefront of their care trajectory

MyPath puts cancer patients’ needs and values at the forefront of their care trajectory

 In current practice in Europe, the primary focus of cancer care is to treat the tumour. However, the optimal care plan for a particular patient is also determined by factors beyond medical ones and therefore varies from person to person. Research in palliative and supportive care has demonstrated the benefits of including a patient-centred care approach, with greater involvement of the patient in decisions about their treatment. Nevertheless, this evidence has not been systematically integrated into oncology.

MyPath is a new EU-funded (grant agreement no. 101057514), multi-stakeholder research project that aims to integrate patient-centred care into routine cancer care by developing innovative digital patient-centred care pathways (PCCPs), configured on a user-friendly digital platform. This innovative digital solution will facilitate communication between healthcare providers, patients, and caregivers. PCCPs are tailored plans for the individual patient, based on clinical data such as stage of disease, treatment intention, symptom burden, patient needs and preferences. The novelty aspect is the complete inclusion of the patient perspective that complements clinical data on anticancer treatment, the effects of the disease, and the side effects of the treatment.

MyPath encompasses two innovative approaches: the first is the development of digital PCCPs and the second is the implementation and use of these PCCPs in clinical practice using implementation science methodology. Project results will be disseminated at all levels of society using a top-down and bottom-up strategy involving policy makers, major stakeholders, professional organisations, the medical industry, patient associations, NGOs, and the educational sector. Universal uptake and use of the pathways will ensure that patient-centred care becomes a fully integrated part of cancer care.

MyPath is led by Prof. Stein Kaasa from the Oslo University Hospital’s Department of Oncology and Marie Fallon, head of the Palliative and Supportive Care group at the University of Edinburgh. This pan-European consortium (14 partners) involving clinicians, researchers, companies, and patient and professional associations will co-create digital patient-centred care pathways and implement them in nine cancer centres in eight European countries.

Follow the progress of MyPath at mypath-cancercare.eu and on Twitter @MyPath_EU to stay up-to-date with the latest results and events.

MyPath plasează nevoile și valorile pacienților cu cancer în prim-planul traiectoriei lor de îngrijire

În practica actuală din Europa, în cadrul îngrijirii cancerului, accentul principal este pus pe tratarea tumorii. Cu toate acestea, planul optim de îngrijire pentru un anumit pacient este determinat și de alți factori decât cei medicali și, prin urmare, variază de la o persoană la alta. Cercetările în domeniul îngrijirii paliative și de suport au demonstrat beneficiile includerii unei abordări de îngrijire centrate pe pacient, cu o mai mare implicare a acestuia în deciziile privind tratamentul său. Cu toate acestea, aceste dovezi nu au fost integrate în mod sistematic în oncologie.

MyPath este un nou proiect de cercetare finanțat de UE (acord de grant nr. 101057514), cu participarea mai multor părți interesate, care are ca scop integrarea îngrijirii centrate pe pacient în îngrijirea de rutină a cancerului prin dezvoltarea unor traiectorii digitale inovatoare de îngrijire centrată pe pacient (PCCP), configurate pe o platformă digitală ușor de utilizat. Această soluție digitală inovatoare va facilita comunicarea între furnizorii de asistență medicală, pacienți și îngrijitori. PCCP sunt planuri personalizate pentru fiecare pacient în parte, bazate pe date clinice precum stadiul bolii, intenția de tratament, povara simptomelor, nevoile și preferințele pacientului. Noutatea constă în includerea completă a perspectivei pacientului, care completează datele clinice privind tratamentul anticancer, efectele bolii și efectele secundare ale tratamentului.

MyPath înglobează două abordări inovatoare: prima este dezvoltarea de PCCP digitale și a doua este implementarea și utilizarea acestor PCCP în practica clinică, utilizând metodologia științei implementării. Rezultatele proiectului vor fi diseminate la toate nivelurile societății prin intermediul unei strategii de sus în jos și de jos în sus, implicând factorii de decizie politică, principalele părți interesate, organizațiile profesionale, industria medicală, asociațiile de pacienți, ONG-urile și sectorul educațional. Adoptarea și utilizarea universală a PCCP vor asigura faptul că îngrijirea centrată pe pacient va deveni o parte pe deplin integrată a îngrijirii oncologice.

MyPath este coordonat de profesorul Stein Kaasa de la Departamentul de Oncologie al Spitalului Universitar din Oslo și de Marie Fallon, liderul grupului de îngrijire paliativă și de suport de la Universitatea din Edinburgh. Acest consorțiu paneuropean (14 parteneri), care implică clinicieni, cercetători, companii și asociații profesionale și de pacienți, va crea împreună traiectorii digitale de îngrijire centrate pe pacient și le va pune în aplicare în nouă centre oncologice din opt țări europene.

Urmăriți progresul MyPath la mypath-cancercare.eu și pe Twitter @MyPath_EU pentru a fi la curent cu cele mai recente rezultate și evenimente.